Barnkonventionen i praktiken – Rättsliga utmaningar och möjligheter

Nyligen publicerades boken ”Barnkonventionen i praktiken – rättsliga utmaningar och möjligheter”. Boken är ett resultat av ett samarbete mellan forskare i rättsvetenskap med olika bakgrund och forskningsinriktning så som socialrätt, medicinsk rätt, migrationsrätt, processrätt, straffrätt, utbildningsrätt och statsrätt. Den gemensamma nämnaren är att samtliga forskare har koppling till Barnrättscentrum.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, blev svensk lag den 1 januari 2020 – detta var också anledningen till att arbetet med boken inleddes i september 2019. Ett av syftena bakom att göra barnkonventionen till svensk lag var att tydliggöra att barn är rättighetsbärare och att förstärka ett barnrättsbaserat synsätt inom juridiken – både vid rättstillämpning och lagstiftning.  Det har sedan barnkonventionen blivit lag dykt upp flera frågor med kopplingar till konventionen och dess genomslag, inte minst med anledning av Lilla hjärtat-fallet som DN rapporterade om 8 mars 2020 (se Pernilla Leviners kommande inlägg på Barnrättsbloggen). Många frågor gällande barnkonventionen som svensk lag är ännu obesvarade och många svar kommer att ges så småningom genom till exempel rättspraxis och genom en ökad grad av svensk nationell reglering i frågor som rör barns rättigheter.  

Barnkonventionen i praktiken – rättsliga utmaningar och möjligheter” skrevs för att ge kunskap om hur vi ska förhålla oss till de frågor som dyker upp och en förståelse för hur konventionen är tänkt att användas i praktiken. Barnkonventionen som lag kopplar till många centrala teman i den svenska rättsordningen – vilket även synliggörs av de olika rättsvetenskapliga forskningsinriktningar som återfinns i boken. Boken är tänkt att användas av såväl universitetsstudenter som praktiserande inom områden och verksamheter med fokus på barns rättigheter.

Boken inleds med en allmän del där barnkonventionens status som både folkrättsligt dokument och svensk lag behandlas såväl som de fyra grundprinciperna, dvs. rätten till icke-diskriminering, barnets bästa, barns rätt till liv, överlevnad och utveckling och rätten att komma till tals. Därefter följer en särskild del med kapitel som berör olika ämnesområden som påverkas av reformen. I kapitlen ges en bra metodologisk inblick i hur barnkonventionen som lag kan uppfattas liksom en problematiserande beskrivning av eventuella motsättningar och utmaningar som kan finnas mellan konventionen och annan svensk reglering. Samtliga kapitel presenterar även de möjligheter barnkonventionen som svensk lag kan medföra.

Barnrättsbloggen kommer under hösten att publicera inlägg där författarna till respektive kapitel i boken kommer ge en kort inblick i vad som berörs i kapitlen och därtill relevanta frågor. Vi hoppas att ni vill läsa mer, och för den intresserade finns boken nu tillgänglig.