Utmaningar med att ta barns rättigheter på allvar – då, nu och framtid

Detta blogginlägg är en något anpassad form av den installationsföreläsning som Pernilla Leviner höll vid Stockholms universitets installations- och promotionshögtid den 31 maj 2022. Vid Barnrättscentrum bedriver vi forskning i frågor som på olika sätt rör juridik och barn. Fokus ligger ofta på barns rättigheter i olika sammanhang och kontexter, till exempel i migrationssituationer, skolan, … Fortsätt läsa Utmaningar med att ta barns rättigheter på allvar – då, nu och framtid

Barnrättsåret 2021

Frågor som rör barns levnadsvillkor och rättigheter har diskuterats flitigt under 2021. Ett centralt tema för året har varit följderna av Coronapandemin. Sjukdomen och de restriktioner som införts för att hindra smittspridning har väckt frågor om bl.a. barnvaccination, barns ställning i vården, distansundervisning och barns psykiska hälsa. Andra tydliga teman i debatten om barn och unga under … Fortsätt läsa Barnrättsåret 2021

Samkönat föräldraskap måste erkännas i EU

Den fria rörligheten för unionsmedborgare innebär att medlemsstaterna är skyldiga att erkänna ett samkönat föräldraskap som uppstått i en annan EU-medlemsstat. Det fastslog EU-domstolen i ett principiellt viktigt storkammaravgörande som betonar barnets bästa och rätt att inte bli diskriminerad på grund av föräldrars sexuella läggning. Bakgrunden till målet var att bulgariska myndigheter vägrat att erkänna … Fortsätt läsa Samkönat föräldraskap måste erkännas i EU

Sharenting: När en förälder, eller annan med föräldraansvar, publicerar bilder eller annan information om barn på internet

Det har i media gått att följa en debatt om föräldrar, särskilt s.k. influencerföräldrar, som publicerar bilder och annan information om sina barn på sociala medier. Debatten blev särskilt aktuell när Frankrike valde att lagstifta på området vilket ledde till en diskussion om Sverige borde följa i Frankrikes fotspår. Den franska lagen avser att främst … Fortsätt läsa Sharenting: När en förälder, eller annan med föräldraansvar, publicerar bilder eller annan information om barn på internet

Förhållandet mellan skollagen och diskrimineringslagen i fråga om kränkningar av elever

Inledning I December 2020 kom ett delbetänkande till utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen med titeln SOU 2020:79 – Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen. Det här delbetänkandet är intressant ur ett skol- och utbildningsrättsligt perspektiv eftersom utredningen (som en i raden av tidigare statliga utredningar) föreslår att skollagens bestämmelser om kränkande behandling och diskrimineringslagens bestämmelser om … Fortsätt läsa Förhållandet mellan skollagen och diskrimineringslagen i fråga om kränkningar av elever

Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling – några reflektioner om prioriteringar och pandemin

Av barnkonventionens artikel 6 följer att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Tillsammans med artikel 2 om likabehandling, artikel 3 om barnets bästa och artikel 12 om barns rätt till delaktighet är artikel 6 en av barnkonventionens grundprinciper och är därmed central vid tolkning av konventionens samtliga delar. Artikel 6 behandlas i ett … Fortsätt läsa Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling – några reflektioner om prioriteringar och pandemin

”Experimentell” behandling av barn – restriktiv hållning och rättsliga oklarheter

Inledning Det finns en strävan efter att öka förutsättningarna för överlevnad och för att höja livskvaliteten för barn som är svårt sjuka. Denna strävan har länge bidragit till frågor om när och i vilka situationer det kan vara acceptabelt för hälso- och sjukvården att erbjuda obeprövade behandlingsmetoder, dvs. vetenskapligt baserade behandlingsåtgärder som ännu inte prövats … Fortsätt läsa ”Experimentell” behandling av barn – restriktiv hållning och rättsliga oklarheter

Lever Sverige verkligen upp till barnkonventionens krav när ett barn utsatts för våld av en förälder?

Den 1 januari i år blev barnkonventionen svensk lag. Här reflekterar Anna Kaldal kring frågan om en förälder som utsatt sitt barn för våld – utifrån barnets bästa – bör ges behandling istället för straff. Många barn utsätts för våld i hemmet. En ökad benägenhet att anmäla misstanke om brott mot barn som begås i … Fortsätt läsa Lever Sverige verkligen upp till barnkonventionens krav när ett barn utsatts för våld av en förälder?

Barnkonventionen och ekonomiskt utsatta barn

Sverige ska, enligt barnkonventionen, erkänna alla barns rätt till den nivå av levnadsstandard som krävs för att barn ska kunna utvecklas. Det är dock barns vårdnadshavare som har det primära ansvaret för att barn växer upp under skäliga levnadsförhållanden, vilket följer både av barnkonventionen och svensk rätt i övrigt. Samtidigt har de sociala myndigheterna ett … Fortsätt läsa Barnkonventionen och ekonomiskt utsatta barn